Seminar Trends in Toezicht 2021

This autumn, the first edition of the Dutch seminar “Trends in Toezicht” (trends in supervision) took place. The central theme was “The supervisor in a flexible organisation”. Each speaker fleshed out this theme from his or her own perspective. 

Led by Rob van de Wiel, general director of MECC Maastricht, we were taken through the enormous hectic of the past Corona year. How agile are you as an organisation and what does this mean for a supervisor? Inspiring break-out sessions, followed with a nice networking reception at the end. 

Hans Hoek (C3 Adviseurs en Managers) discussed the agility of partnerships. The central question was what regulators can ask for the flexibility and robustness of partnerships, and what they themselves can contribute to this. He emphasised the importance of preventing gut reactions, the hobbyism of managers and stimulating a social view. 

Johan Sinnema and Bas van der Velde (Rieken Oomen/Rijnconsult) interactively addressed the subject of agile leadership. What does adaptive leadership mean for the Supervisory Board and the relationship with management? Various important aspects of supervision were addressed, including the way of decision-making, cooperation, entering into relationships, switching speed and the use of diversity. 

Finally, Maurice Franssen (Orgfit) addressed the subject of agile organisation. One of his questions was whether we want to design organisations based on new insights, or whether we prefer to stay true to classical design principles. Besides pointing out the strengths and pitfalls of various models, he emphasised the importance of consistency and of managing paradoxes with regard to issues such as centralisation vs. decentralisation and self-management vs. hierarchy. Of course, he also addressed the role of supervisors in organisational design. 

The seminar took place in the renovated MECC Maastricht, a beautiful venue with a surprising new restaurant, and was made possible by UMIO | Maastricht University, Supervision Limburg, Bestuurderscentrum, Orgfit, C3 Adviseurs en Managers, Rieken Oomen/Rijnconsult and HRTouchpoints. The invitees were supervisors and managers who regularly attend our masterclasses and training courses and would like to stay informed about relevant developments in “the world of supervision”. Based on the positive feedback, we are already looking forward to organising the next edition in 2022!


Dit najaar heeft de eerste editie plaatsgevonden van het seminar Trends in Toezicht. Het centrale thema was “De toezichthouder in een wendbare organisatie”. Elke spreker heeft vanuit zijn of haar eigen invalshoek invulling gegeven aan dit thema. 

Onder leiding van de Rob van de Wiel, algemeen directeur bij MECC Maastricht, werden we meegenomen in de enorme hectiek van het afgelopen Corona-jaar. Hoe wendbaar ben je dan als organisatie en wat betekende dit voor de toezichthouder? Inspirerende break-out sessies volgden, met tot slot een gezellige netwerkborrel. 

Hans Hoek (C3 Adviseurs en Managers) ging in op de wendbaarheid van samenwerkingsverbanden. Hierbij stond de vraag centraal wat toezichthouders kunnen vragen over de flexibiliteit en standvastigheid van samenwerken, én wat ze hieraan zelf kunnen bijdragen. Hij benadrukte het belang van het voorkomen van onderbuik beslissingen, hobbyisme van bestuurders, en het stimuleren van een maatschappelijke blik. 

Johan Sinnema en Bas van der Velde (Rieken Oomen/Rijnconsult) behandelden op interactieve wijze het onderwerp wendbaar leiderschap. Wat betekent wendbaar leiderschap voor de RvC/RvT en de relatie met het bestuur? Diverse belangrijke aspecten van toezicht kwamen aan bod, waaronder de manier van besluitvorming, samenwerking, relaties aangaan, schakelsnelheid en het aanwenden van diversiteit. 

Maurice Franssen (Orgfit) ging tenslotte in op het onderwerp wendbare organisatie-inrichting. Eén van zijn vragen was of we organisaties willen inrichten op basis van nieuwe inzichten, of dat we liever trouw blijven aan klassieke inrichtingsprincipes. Naast het aanduiden van de kracht en valkuilen van verschillende modellen, benadrukte hij het belang van consistentie en het beheersen van paradoxen ten aan zien van zaken zoals centralisatie vs. decentralisatie en zelfsturing vs. hiërarchie. Ook ging hij uiteraard in op de rol van toezichthouders bij de organisatie-inrichting. 

Het seminar vond plaats in het vernieuwde MECC Maastricht, een prachtlocatie met een verrassend en nieuw restaurant, en werd mede mogelijk gemaakt door Maastricht University UMIO, Supervisie Limburg, Bestuurderscentrum, Orgfit, C3 Adviseurs en Managers, Rieken Oomen/Rijnconsult en HRTouchpoints. De doelgroep betrof toezichthouders en bestuurders die regelmatig deelnemen aan onze masterclasses en opleidingen en graag op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in “de wereld van het toezichthouden”. Op basis van de positieve feedback zien we alvast uit naar het organiseren van de volgende editie in 2022.