Maastricht Summer Experience

The Maastricht Summer Experience consists of an enticing mix of interactive lectures, action learning projects and social activities. A distinguishing feature of the programme is its creative and dynamic assignment. During your stay, you will be urged to work on a practical action learning project and you will be encouraged to deliver concrete and results-driven solutions at the end. The whole experience will give you the insights, tools and mindset to apply these solutions to your own business challenges.


Training Fraude voor accountants in business – Verplicht onderwerp 2019 (NL)

Deze training heeft als doel om de bewustwording van de accountant in business (AIB) te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude(risico)(factoren).


Masterclass Rol van de Voorzitter (NL)

Deze masterclass gaat in op de rol van de voorzitter bij verdere professionalisering van een Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen.


Masterclass Medezeggenschap (NL)

In deze masterclass verkrijgt u inzicht in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie.


Workshop Beyond Monkey Business

Wij als mensen hebben meer gemeen met dieren dan we zouden willen toegeven. We kunnen dan ook veel leren van het gedrag van dieren. Hoe organiseren verschillende diersoorten zich? Hoe is de macht verdeeld? Hoe werken ze samen, etc.? In deze workshop gaan we eerst oordeelvrij, als echte biologen, in GaiaZOO in Kerkrade een aantal diersoorten observeren. Vervolgens reflecteren we op wat we gezien hebben en welke lessen wij hieruit kunnen trekken. UMIO | Maastricht University neemt je samen met een bioloog en een leiderschapsexpert mee op een interactieve ontdekkingstocht in de inspirerende setting van GaiaZOO in Kerkrade.


Start Verandermanagement (NL)

Is de organisatie waarin je werkt een organisatie die altijd in beweging is? Heb je als leidinggevende bijvoorbeeld te maken met een veranderproces, of een nieuw team? Of wil je als werknemer graag weten wat je eigen positie is in zo’n proces? In de cursus Verandermanagement leer je in drie groepsbijeenkomsten hoe je vanuit verschillende invalshoeken kunt kijken naar veranderingen in een organisatie.


Masterclass Belangenverstrengeling en Integriteit (NL)

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.


Masterclass Toezichtdynamica (NL) ***VOL***

Over de interactie tussen bestuur en toezicht van organisaties in de publieke sector en het effect daarvan op het functioneren van de RvT.


Masterclass Governance van Verbindingen en Samenhang (NL)

Bijna alle governancecodes en regels zijn gebaseerd op één organisatie, al dan niet binnen één rechtspersoon. De grenzen tussen organisaties worden echter steeds meer fluïde. In deze masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezichthouden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.