Masterclass Rol van de Voorzitter (NL)

Deze masterclass gaat in op de rol van de voorzitter bij verdere professionalisering van een Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen.


Masterclass Medezeggenschap (NL)

In deze masterclass verkrijgt u inzicht in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie.


Masterclass Belangenverstrengeling en Integriteit (NL)

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.


Masterclass Toezichtdynamica (NL) ***VOL***

Over de interactie tussen bestuur en toezicht van organisaties in de publieke sector en het effect daarvan op het functioneren van de RvT.


Masterclass Governance van Verbindingen en Samenhang (NL)

Bijna alle governancecodes en regels zijn gebaseerd op één organisatie, al dan niet binnen één rechtspersoon. De grenzen tussen organisaties worden echter steeds meer fluïde. In deze masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezichthouden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.


Masterclass Strategisch Risicomanagement (NL) ***VOL***

Op welke wijze krijg jij als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in jouw organisatie? In deze masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.


Masterclass Hanteren van de Paradox: Toezichthouder en Werkgever Tegelijk (NL)

Een raad van toezicht/raad van commissarissen in een semipublieke organisatie heeft functies die onderling spanning veroorzaken. In deze masterclass wordt de paradox vanuit governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd.


Masterclass Strategische Herijking (NL) ***VOL***

In de masterclass strategische herijking komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden.


Masterclass Thuis in Stuurinformatie (NL)

Deze masterclass gaat in op de vraag hoe betrouwbare en relevante informatie toegevoegde waarde levert voor de ontwikkeling en beheersing van de organisatie.