Masterclass Effectief Toezicht (NL)

Tijdens deze masterclass zal vanuit verschillende invalshoeken (consultant, accountant, fiscalist) ingegaan worden op diverse aspecten van effectief toezicht alsmede de waarde van verschillende kijkrichtingen.


Masterclass Governance: De Rollen en Taken van de Bestuurssecretaris (NL)

Deze masterclass geeft inzicht in de verschillende rollen die de bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.


Masterclass Rol van de Voorzitter (NL)

Deze masterclass gaat in op de rol van de voorzitter bij verdere professionalisering van een Raad van Toezicht/ Raad van Commissarissen.


Masterclass Governance: Medezeggenschap – Omgaan met Stakeholders (NL)

In deze masterclass verkrijgt u de nieuwste inzichten in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie.


Masterclass Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit (NL)

In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.


Masterclass Governance van Verbindingen en Samenhang (NL)

Bijna alle governancecodes en regels zijn gebaseerd op één organisatie, al dan niet binnen één rechtspersoon. De grenzen tussen organisaties worden echter steeds meer fluïde. In deze masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezichthouden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.


Masterclass Strategisch Risicomanagement (NL)

Op welke wijze krijg jij als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in jouw organisatie? In deze masterclass bekijken we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management in de praktijk kunnen worden gecombineerd.


Masterclass Strategische Herijking (NL)

In de masterclass strategische herijking komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden.