Opleiding voor Aankomende Toezichthouders

Opleiding voor Aankomende Toezichthouders

In het kort

• 
oktober 2024
Carlton President Hotel, Utrecht
• 
21 
november 2024
Aristo Aristo meeting center, Eindhoven
Taal: Nederlands
Locatie: Eindhoven of Utrecht
Duur: 15 maanden
Totaalbedrag collegegeld: €4.150
PE-Uren: 27

Contact

Opleiding voor Aankomende Toezichthouders  Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programmadirecteur
+31 6 288 24 290

HET HOUDEN VAN TOEZICHT

MAASTRICHT UNIVERSITY, SUPERVISIE LIMBURG en BESTUURDERSCENTRUM organiseren een opleiding voor iedereen die geïnteresseerd is in “het houden van toezicht”.

Deelnemers zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht of lid van een Raad van Commissarissen te kunnen functioneren. De opleiding is tevens zeer geschikt voor deelnemers die actief zijn of willen worden in besturen.

Kenmerkend voor dit programma, is een theoretisch kader gekoppeld aan praktische ervaring als trainee bij een instelling of bedrijf. Alle actuele thema’s inzake Good Governance, Risicomanagement, Strategievorming en Finance worden interactief behandeld. Daarnaast zoomen we specifiek in op onder andere Toezichtdynamica (interactie tussen bestuur en toezicht), Belangenverstrengeling en Integriteit, Duurzaam Ondernemen, en Leiderschap, waarbij het motto is “begin bij jezelf”. Ook is er voldoende ruimte voor additionele onderwerpen die de groep voorstelt.

Wij als initiatiefnemers selecteren de deelnemers, helpen met zoeken naar stageplaatsen, monitoren het hele proces en zorgen voor een persoonlijke coach gedurende het hele traject. Neem contact met ons op voor uitvoerige informatie. Om voldoende aandacht voor u te houden, is er een maximaal aantal deelnemers.

Duur en opzet

Na een intakegesprek en toelating, volgt u gedurende 15 maanden minstens 9 masterclasses van 3 uur bij Maastricht University. Daarnaast loopt u stage bij de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen van een bedrijf of instelling.

Eerst volgende startmomenten

3 oktober 2024 (cohort 15) in Utrecht

21 november 2024 (cohort 16) in Eindhoven

Certificaat

U ontvangt van Maastricht University per masterclass een certificaat met 3 PE-uren. Op het einde van de cyclus heeft u derhalve minstens 27 PE-uren behaald. Ook wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder. Hiervoor ontvangt u een bijkomend certificaat.

Kosten

De kosten voor het hele traject bedragen: € 4.150,- (vrijgesteld van BTW)

Meer informatie

Heeft u belangstelling in deelname en wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Via onderstaande tabs treft u meer informatie over contactpersonen, thema’s en docenten, het traineeship, en een overzicht van bijeenkomsten per cohort.

Heeft u belangstelling en wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van onderstaande personen:

 

MAASTRICHT UNIVERSITY

Rogier Deumes

r.deumes@maastrichtuniversity.nl

06-28824290

 

SUPERVISIE LIMBURG

Leo Urlings

super-visie@outlook.com

06-10561378

Tijdens deze masterclass krijg je een samenvatting van de verschillende inzichten en ontwikkelingen in Good Governance voorzien van de theoretische kaders en praktische oplossingen. De essentie en doelen van Good Governance komen uitvoerig aan bod, zeker in relatie met de maatschappelijke taak van publieke instellingen en de specifieke wensen van private ondernemingen. Paralellen? Bijzondere thema’s komen ook aan bod: werkgeverstaak, werving & selectie, hoe belangrijk zijn de soft controls in een team/organisatie, gedrag aan de top, aansprakelijkheid, integriteit en belangenverstrengeling, integraal toezicht, samenwerkingsverbanden, stakeholders, besluitvorming en zelfevaluatie. Afhankelijk van de behoeften van de deelnemers en de actualiteit bepalen we de volgende thema’s van de masterclass Governance. Deze masterclass wordt verzorgd door dr. ir. Hans Hoek.

Dr. ir. Hans Hoek is de inleider en gespreksleider voor deze masterclass. Hans Hoek is governance adviseur in verschillende not for profit sectoren. Hij is gepromoveerd op governance in de gezondheidszorg en droeg bij aan verschillende governancecodes voor die sector. Het model dat hij voor zijn dissertatie heeft ontwikkeld blijkt ook goed bruikbaar voor andere semipublieke sectoren. Hans is verbonden aan C3 adviseurs en managers te Leusden. Hij adviseert en begeleidt bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken, evaluaties en belangenconflicten. Hij adviseert over samenwerking  tussen organisaties en overdracht van bedrijfsonderdelen tussen organisaties.

Strategisch management gaat zowel over het bepalen van de strategische koers alsmede over de implementatie van de strategische doelen. Door het stellen van 7 vragen ben je in staat om de strategische koers te bepalen en de voortgang van de doelstellingen te bewaken. Met behulp van de Strategische Kaart zullen de 7 stappen besproken worden. De verbinding tussen het voeren van de dialoog met alle stakeholders, implementatie van de strategie en het monitoren van het proces komen expliciet aan bod tijdens deze materclass. De masterclass wordt verzorgd door drs. Maurice Franssen RA RC.

Maurice Franssen is partner bij Orgfit sinds 1 april 2017. Voorheen heeft hij 25 jaar bij Deloitte gewerkt. Als partner bij Deloitte consulting stuurde hij de regionale praktijk aan van Brabant en Limburg. Hij is ruim 25 jaar professioneel actief in ‘het publieke domein’ (zorginstellingen, openbaar bestuur, onderwijsveld en volkshuisvesting), alsmede de private markt. De advisering richt zich primair op strategische vraagstukken, zoals het herijken van de strategie, transformeren van organisaties, begeleiden van groei (zowel zelfstandig als middels fusie), doorlichten van organisaties en het toekomstbestendig inrichten van organisaties. Naast de ‘ontwerpkant van organisaties’, gaat zijn bijzondere belangstelling uit naar de implementatie van de strategie. Maurice is een expert op het vakgebied management control. Hij adviseert en begeleidt organisaties die willen innoveren en tegelijkertijd de basis op orde moeten hebben. Maurice is auteur van meerdere boeken. Zijn meest recente boek uit 2015 is de nummer 1 bestseller ‘Management control, dynamisch balanceren tussen basis op orde en innovatie’. Hij is als docent verbonden aan de Universiteit van Maastricht waar hij theorie en praktijk verbindt in de leergang ‘masterclass management control’. Tijdens de masterclass worden klassieke methoden en technieken gecombineerd met moderne vormen van beheersing van gedrag van mensen in de organisatie: past, present én future control.

Hoe komt het toch dat het traject van ambitie naar implementatie vaak zo lastig is? Cultuur is hierbij essentieel, echter hier is vaak lastig echt grip op te krijgen. Om goed toezicht te houden, te besturen en samenwerken is het belangrijk om te begrijpen waar gedrag vandaan komt. En is er wel voldoende diversiteit in denk- en gedragspatronen of is er sprake van een monocultuur? Wat zijn de effecten van de leiderschapsstijl in de organisatie en de onderstroom? Zijn ze wel ‘in control’, hoe zit het met vertrouwen, draagvlak en loyaliteit? Deze en andere thema’s gaat u meer zicht op krijgen in deze masterclass. Niet alleen aandacht voor bovenstroom thema’s in de organisatie maar vooral ook de onderstroom is essentieel gezien de impact hiervan op het resultaat van de organisatie. Om er meer zicht op te krijgen is het belangrijk om goed “te snorkelen” in de boardroom en de organisatie teneinde effectieve interventies te kunnen doen. Een inspirerend programma met niet alleen veel inzichten maar vooral ook handvaten die de volgende dag direct toepasbaar zijn. Een krachtig zelfreflectie instrument maakt onderdeel uit van dit programma. Middels een duidelijke rapportage krijgt u inzicht in uw eigen “bedrading” en wat dat betekent voor de toezichthoudende rol en boardroom dynamiek. Een interactieve aanpak en casuïstiek in dit programma zorgt ervoor dat u maximale toegevoegde waarde ervaart. Deze masterclass wordt verzorgd door ir. Peter Linssen.

Ir. Peter Linssen (1963). Bioloog, trainer, coach, spreker, ondernemer, facilitator. Oprichter van Ember BV ( training, coaching, assessments) in 2001. Peter is gespecialiseerd in leiderschaps- en teamontwikkeling, heeft ruime ervaring in tal van organisaties en branches en daarnaast veel ervaring met boardrooms (RvB/ RvC).

Digitale transformatie wordt als containerbegrip maar al te vaak gebruikt, waardoor er vaak misverstanden ontstaan. Digitale Transformatie is niet het digitaal maken van de bestaande organisatie, het is het compleet opnieuw bedenken en herinrichten van de organisatie met een digital-in-core insteek. Maar hoe doe je dat? Deze masterclass bestaat uit 4 onderdelen waarin deelnemers kennismaken met de route die organisaties volgen om naar de nieuwe wereld te transformeren: 1) Trends en ontwikkelingen op digitale vlak; 2) Impact van digitale ontwikkelingen op de organisatie; 3) Hoe sturen op informatie; en 4) Methodieken om de transitie te begeleiden. Het doel van de masterclasses is om nieuwe inzichten te krijgen en deze actief met elkaar te delen. Deze masterclass wordt verzorgd door Jerry Lenaerts.

Jerry Lenaerts volgt sinds zijn jeugd de ontwikkelingen op technologisch vlak van nabij. Als management consultant bij ORGfit helpt hij organisaties tijdens veranderprocessen om hun maximale potentieel te benutten, waarbij de inzet van digitale middelen een steeds belangrijkere rol speelt. In zijn vrije tijd begeleidt hij sprekers bij de voorbereiding van hun TEDx talk als speakercoach.

Risicomanagement is primair bedoeld om onzekerheid beter beheersbaar te maken. Uitgangspunt hierbij is dat risico’s niet statisch zijn maar meebewegen met de ontwikkelingen in een organisatie en in de omgeving van de organisatie. Hoe krijg je inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? In deze masterclass worden de 4 pijlers van modern risicomanagement behandeld, de belangrijkste indicatoren voor het ontstaan of wijzigen van strategische risico’s besproken en wordt de rolverdeling tussen bestuur en toezicht bij risicomanagement toegelicht. De masterclass wordt verzorgd door Frank van Attekum, docent risicomanagement aan de School of Business and Economics van Maastricht University.

Frank van Attekum is ruim 40 jaar actief voor openbaar bestuur, ziekenhuizen en zorginstellingen, onderwijsveld en volkshuisvesting als consultant, docent, auteur en toezichthouder. Frank is als partner-gevolmachtigde tot 1 juni 2014 verbonden geweest aan Deloitte Consulting toen hij is uitgetreden vanwege het bereiken van de statutair verplichte uittrede-leeftijd van 60 jaar. Sindsdien is hij actief als zelfstandig management consultant in associatie met Deloitte en ORGfit. Binnen het brede vakgebied van governance is Frank expert op het gebied van risicomanagement. Zijn praktische ervaring als toezichthouder is gebaseerd op diverse commissariaten, onder meer bij Woningstichting Sint Mathias, bij het Integraal Kankercentrum Limburg, bij het Regionaal Opleidingscentrum Leeuwenborgh en bij Deloitte op voordracht van de partners. Momenteel is Frank lid van de raad van toezicht van Maastro Clinic, het radiotherapeutisch centrum in Limburg en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Radar, een organisatie voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in Zuid-Limburg.

Wat verstaan we onder de begrippen belangenverstrengeling en integriteit? Wat wordt bedoeld met “de schijn van belangenverstrengeling”? Eén van de uitgangspunten van deze masterclass is dat je niet kunt besturen zonder belangenafweging. De governance codes benoemen het thema belangenverstrengeling prominent. Is er sprake van dubbelfuncties? Is het een thema bij de relaties waar je zaken mee doet? Waar liggen de grenzen? Is er een cultuur in het bedrijf of instelling waar deze kwesties aan de orde gesteld kunnen worden? Waar melden bij twijfels over integriteit? Hoe gaat de top van de organisatie om met deze zaken? Voorbeeldgedrag? Verschillend denken over deze thematiek leidt in veel gevallen tot echte dynamiek in de boardroom. Deze masterclass wordt verzorgd door dr. ir. Hans Hoek.

Dr. ir. Hans Hoek is de inleider en gespreksleider voor deze masterclass. Hans Hoek is governance adviseur in verschillende not for profit sectoren. Hij is gepromoveerd op governance in de gezondheidszorg en droeg bij aan verschillende governancecodes voor die sector. Het model dat hij voor zijn dissertatie heeft ontwikkeld blijkt ook goed bruikbaar voor andere semipublieke sectoren. Hans is verbonden aan C3 adviseurs en managers te Leusden. Hij adviseert en begeleidt bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken, evaluaties en belangenconflicten. Hij adviseert over samenwerking  tussen organisaties en overdracht van bedrijfsonderdelen tussen organisaties.

Circulaire economie, duurzaamheid en maatschappelijk organiseren zijn niet meer weg te denken uit de maatschappelijke discussie en hebben ook hun weg naar wetgeving en governance codes gevonden. Er is toegenomen aandacht voor ethisch en integer handelen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met deze trends ontstaan kansen en risico’s voor bedrijfsvoering en imago. Tevens neemt de vraag naar niet financiële informatie toe. Voor bestuurders en toezichthouders rijst de vraag hoe je omgaat met de verantwoordelijkheden, die verder gaan dan de kerntaak alleen. Hoe vul je die bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid in en maak je deze bestuurbaar? Hoe stel je deze maatschappelijke meerwaarde en impact scherp? Bij het invullen van maatschappelijk ondernemen gaat het over thema’s als stakeholdermanagement, tevreden medewerkers, het voorkomen van verspilling, duurzaam vastgoed, materiaal- en afvalstromen, circulair inkopen, social return, duurzame ketenpartners, voorbeeldgedrag en een duurzaam imago. In veel organisaties is vastgoed een belangrijk aangrijpingspunt voor verduurzaming. Deze masterclass gaat specifiek in op een integrale benadering van deze duurzaamheidthema’s, het vinden van speerpunten die het best passen bij de eigen organisatie, het beleggen ervan en het rapporteren erover. Deze masterclass wordt verzorgd door drs. ir. Tibor Goossens.

Tibor Goossens zet zijn ruime ervaring op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling in, om organisaties te helpen bij het versterken van hun duurzaamheids- en circulariteitsprestatie. Hij is erop gericht om talenten van aanwezige professionals aan te spreken, samen op te trekken en ruimte te creëren rondom een concreet veranderdoel.

Gezien de grote belangstelling starten we met een nieuwe groep aankomende toezichthouders. Om te leren én te ervaren wat de rol is van een toezichthouder, geven we onze deelnemers niet alleen kennis mee, maar ook een boeiende praktijkervaring in de vorm van een traineeship bij een Raad van Toezicht (RvT) of Raad van Commissarissen (RvC) van een organisatie. Wij helpen met zoeken naar de juiste match die voor zowel de orderneming als de trainee passend zijn.

Trainees nemen deel aan de reguliere vergaderingen van de RvT/RvC en worden in de gelegenheid gesteld te participeren in de commissievergaderingen en aan de overleggen met stakeholders, themadagen, etc. Praktisch gezien draait de trainee volledig mee in de RvT/RvC, echter zonder stemrecht. In deze opzet zijn er voldoende mogelijkheden om bijzondere deskundigheden van de trainee te gebruiken. Trainees worden geacht aanwezig te zijn op bijeenkomsten waar de leden van de RvT/RvC uitgenodigd worden.

Op verzoek van de RvT/RvC overlegt de trainee een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Op verzoek van de RvT/RvC ondertekent de trainee een geheimhoudingsverklaring. Het traineeship duurt 12 maanden. Voor aanvang van het traineeship vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de RvT/RvC en de bestuurder van de organisatie. Tijdens het traineeship zullen er voldoende momenten ingebouwd worden om ervaringen tussen de trainees uit te wisselen. Dit geschiedt per definitie ook in de Masterclasses. Aan het einde van de periode organiseren de samenwerkende organisaties een bijeenkomst waar de trainees reflecteren op hun traineeship. De trainee heeft een eigen verantwoordelijkheid om invulling te geven aan het traineeship.

Elke trainee krijgt vanuit de RvT/RvC een coach toegewezen die voornamelijk als sparringpartner optreedt van de trainee. Deze vaste coach beschouwt de trainee meer vanuit het gezichtspunt of hij of zij een potentiële toezichthouder kan zijn.

Wat verwachten we van een coach?

De coach en trainee bereiden de RvT/RvC vergaderingen voor. Bij vraagstukken krijgt de trainee een toelichting van de coach. De trainee ontvangt voldoende informatie om in de loop van het traineeship beslissingen te nemen. De coach en trainee plannen een afspraak om vooruit te blikken, een tussenevaluatie en een eindevaluatie. Bij elke evaluatie wordt in kaart gebracht welke stappen gezet worden en wat hiervoor nodig is. De coach en trainee voeren de zelfevaluatie gesprekken. De coach en de trainee bepalen in overleg de intensiteit van de gesprekken. De ervaring leert dat deze gesprekken vaak voorafgaand aan een RvT/RvC vergadering plaatsvinden. Naast de vaste coach is het denkbaar dat binnen de RvT/RvC verschillende leden als sparringpartner optreden gerelateerd aan specifieke thema’s. Op het eind van het traineeship evalueren we samen met de vaste coach het traject.

Wilt u meer informatie?

Dhr. Leo Urlings van Supervisie Limburg geeft u graag een toelichting: super-visie@outlook.com | 06-10 56 13 78

DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
21 november 2024 9.30-13.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
21 november 2024 13.30-17.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? Maurice Franssen Aristo meeting center, Eindhoven
12 februari 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Boardroom Dynamics Peter Linssen Aristo meeting center, Eindhoven
12 februari 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Digitale Transformatie Jerry Lenaerts Aristo meeting center, Eindhoven
26 juni 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren Frank van Attekum Aristo meeting center, Eindhoven
26 juni 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Bestuurdersaansprakelijkheid Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
18 september 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Duurzaam Ondernemen Tibor Goossens Aristo meeting center, Eindhoven

18 september 2025

9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit Armando Mosele Aristo meeting center, Eindhoven
2026 (datum volgt) 10.00-15.00 uur

Oogsten en Groeien 

Uitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder en inschrijving in register Maastricht University

Hans Hoek Bonnefantenmuseum, Maastricht

 

DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
3 oktober 2024 9.30-13.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? Hans Hoek Carlton President Hotel, Utrecht
3 oktober 2024 13.30-17.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? Frank van Attekum Carlton President Hotel, Utrecht
29 januari 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Boardroom Dynamics Peter Linssen Carlton President Hotel, Utrecht
29 januari 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Digitale Transformatie Jerry Lenaerts Carlton President Hotel, Utrecht
5 juni 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren Frank van Attekum Carlton President Hotel, Utrecht
5 juni 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek Carlton President Hotel, Utrecht

13 november 2025

9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Duurzaam Ondernemen Tibor Goossens Carlton President Hotel, Utrecht

13 november 2025

9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Bestuurdersaansprakelijkheid Armando Mosele Carlton President Hotel, Utrecht
2026 (datum volgt) 10.00-15.00 uur

Oogsten en Groeien 

Uitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder en inschrijving in register Maastricht University

Hans Hoek Bonnefantenmuseum, Maastricht

 

DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
28 mei 2024 9.30-13.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? Hans Hoek IGLUU, Lichttoren 32, Eindhoven
28 mei 2024 13.30-17.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? Maurice Franssen IGLUU, Lichttoren 32, Eindhoven
2 oktober 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Boardroom Dynamics Peter Linssen Locatie volgt (Eindhoven)
2 oktober 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Digitale Transformatie Jerry Lenaerts Locatie volgt (Eindhoven)
16 januari  2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren Frank van Attekum Locatie volgt (Eindhoven)
16 januari 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek Locatie volgt (Eindhoven)
8 mei 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Duurzaam Ondernemen Tibor Goossens Locatie volgt (Eindhoven)
8 mei 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Bestuurdersaansprakelijkheid Armando Mosele Locatie volgt (Eindhoven)
2025 (datum volgt) 10.00-15.00 uur

Oogsten en Groeien

Uitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder en inschrijving in register Maastricht University

Hans Hoek Bonnefantenmuseum, Maastricht
DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
25 januari 2024 9.30-13.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
25 januari 2024 13.30-17.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? Maurice Franssen Aristo meeting center, Eindhoven
12 juni 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Boardroom Dynamics Peter Linssen Aristo meeting center, Eindhoven
12 juni 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Digitale Transformatie Jerry Lenaerts Aristo meeting center, Eindhoven
19 september 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren Frank van Attekum Aristo meeting center, Eindhoven
19 september 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
5 februari 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Duurzaamheid Tibor Goossens Aristo meeting center, Eindhoven
5 februari 2025 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Bestuurdersaansprakelijkheid Armando Mosele Aristo meeting center, Eindhoven
2025 (datum volgt) 10.00-15.00 uur

Oogsten en Groeien

Uitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder en inschrijving in register Maastricht University

Hans Hoek Bonnefantenmuseum, Maastricht
DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
30 november 2023 9.30-13.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? Hans Hoek Van der Valk Hotel De Bilt, De Bilt (Utrecht)
30 november 2023 13.30-17.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? Frank van Attekum Van der Valk Hotel De Bilt, De Bilt (Utrecht)
6 maart 2024 9.30-13.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek Van der Valk Hotel De Bilt, De Bilt (Utrecht)
6 maart 2024 13.30-17.00 uur Digitale Transformatie Jerry Lenaerts Van der Valk Hotel De Bilt, De Bilt (Utrecht)
13 juni 2024 9.30-13.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren Frank van Attekum Van der Valk Hotel De Bilt, De Bilt (Utrecht)
13 juni 2024 13.30-17.00 uur Boardroom Dynamics Peter Linssen Van der Valk Hotel De Bilt, De Bilt (Utrecht)
28 november 2024 9.30-13.00 uur Duurzaamheid Tibor Goossens Locatie volgt (Utrecht)
28 november 2024 13.30-17.00 uur Governance: Bestuurdersaansprakelijkheid

Armando Mosele

Locatie volgt (Utrecht)
2025 (datum volgt) 10.00-15.00 uur

Oogsten en Groeien

Uitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder en inschrijving in register Maastricht University

Hans Hoek Bonnefantenmuseum, Maastricht
DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
26 september 2023 9.30-13.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
26 september 2023 13.30-17.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? Maurice Franssen Aristo meeting center, Eindhoven
24 januari 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Boardroom Dynamics Peter Linssen Aristo meeting center, Eindhoven
24 januari 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Digitale Transformatie Jerry Lenaerts Aristo meeting center, Eindhoven
5 juni 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren Frank van Attekum Aristo meeting center, Eindhoven
5 juni 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
17 oktober 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Duurzaamheid Tibor Goossens Aristo meeting center, Eindhoven
17 oktober 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
15 november 2024 10.00-15.00 uur

Oogsten en Groeien

Uitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder en inschrijving in register Maastricht University

Hans Hoek Bonnefantenmuseum, Maastricht
DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
4 april 2023 9.30-13.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
4 april 2023 13.30-17.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? Maurice Franssen Aristo meeting center, Eindhoven
28 juni 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Boardroom Dynamics Peter Linssen Aristo meeting center, Eindhoven
28 juni 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Digitale Transformatie Jerry Lenaerts Aristo meeting center, Eindhoven
2 november 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren Frank van Attekum Aristo meeting center, Eindhoven
2 november 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
28 februari 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Duurzaamheid Tibor Goossens Aristo meeting center, Eindhoven
28 februari 2024 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Bestuurdersaansprakelijkheid Armando Mosele Aristo meeting center, Eindhoven
7 juni 2024 10.00-15.00 uur

Oogsten en Groeien

Uitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder en inschrijving in register Maastricht University

Hans Hoek Bonnefantenmuseum, Maastricht

 

DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
2 februari 2023 9.30-13.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
2 februari 2023 13.30-17.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? Maurice Franssen Aristo meeting center, Eindhoven
7 juni 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Boardroom Dynamics Peter Linssen Aristo meeting center, Eindhoven
7 juni 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Digitale Transformatie Jerry Lenaerts Aristo meeting center, Eindhoven
21 september 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren Frank van Attekum Aristo meeting center, Eindhoven
21 september 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
16 november 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Duurzaam Ondernemen Tibor Goossens Aristo meeting center, Eindhoven
16 november 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Bestuurdersaansprakelijkheid Armando Mosele Aristo meeting center, Eindhoven
20 maart 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Intervisie Roger Kerff Aristo meeting center, Eindhoven
20 maart 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Compliance   Aristo meeting center, Eindhoven
31 mei 2024 10.00-15.00 uur

Oogsten en Groeien

Uitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder en inschrijving in register Maastricht University

Hans Hoek Bonnefantenmuseum, Maastricht

 

DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
10 november 2022 9.30-13.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
10 november 2022 13.30-17.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? Maurice Franssen Aristo meeting center, Eindhoven
9 februari 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Boardroom Dynamics Peter Linssen Aristo meeting center, Eindhoven
9 februari 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Managementinformatie en Data Analytics Jerry Lenaerts Aristo meeting center, Eindhoven
13 april 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren Frank van Attekum Aristo meeting center, Eindhoven
13 april 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
15 juni 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Duurzaam Ondernemen Tibor Goossens Aristo meeting center, Eindhoven
15 juni 2023 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Bestuurdersaansprakelijkheid Armando Mosele Aristo meeting center, Eindhoven
5 oktober 2023 9.30-13.00 uur Governance: Governance Dynamics Herman Grootelaar Aristo meeting center, Eindhoven
5 oktober 2023 13.30-17.00 uur Governance: Omgaan met interne stakeholders Judith Wintgens Aristo meeting center, Eindhoven
2 februari 2024 10.00-15.00 uur

Oogsten en Groeien

Uitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder en inschrijving in register Maastricht University

Hans Hoek Bonnefantenmuseum, Maastricht

 

DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
23 juni 2022 9.30-13.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
23 juni 2022 13.30-17.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? Maurice Franssen Aristo meeting center, Eindhoven
5 oktober 2022 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Boardroom Dynamics Peter Linssen Aristo meeting center, Eindhoven
5 oktober 2022 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Managementinformatie en Data Analytics Jerry Lenaerts Aristo meeting center, Eindhoven
26 januari 2023 9.30-13.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren Frank van Attekum Aristo meeting center, Eindhoven
26 januari 2023 13.30-17.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
20 april 2023 9.30-13.00 uur Duurzaam Ondernemen Tibor Goossens Aristo meeting center, Eindhoven
20 april 2023 13.30-17.00 uur Governance: Paradox toezichthouder en werkgever tegelijk Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
22 juni 2023 9.30-13.00 uur Governance: Werving en selectie Frank Frissen Aristo meeting center, Eindhoven
22 juni 2023 13.30-17.00 uur Governance: Omgaan met interne stakeholders Judith Wintgens Aristo meeting center, Eindhoven
6 oktober 2023 10.00-15.00 uur

Oogsten en Groeien

Uitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder en inschrijving in register Maastricht University

Hans Hoek Bonnefantenmuseum, Maastricht

 

DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
6 april 2022 9.30-13.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
6 april 2022 13.30-17.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? Maurice Franssen Aristo meeting center, Eindhoven
22 juni 2022 9.30-13.00 uur Boardroom Dynamics Peter Linssen Aristo meeting center, Eindhoven
22 juni 2022 13.30-17.00 uur Managementinformatie en Data Analytics Jerry Lenaerts Aristo meeting center, Eindhoven
11 oktober 2022 9.30-13.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren Frank van Attekum Aristo meeting center, Eindhoven
11 oktober 2022 13.30-17.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
8 maart 2023 13.30-17.00 uur Duurzaam Ondernemen Tibor Goossens Aristo meeting center, Eindhoven
8 maart 2023 13.30-17.00 uur Werving en Selectie Frank Frissen Aristo meeting center, Eindhoven
23 juni 2023 10.00-15.00 uur Oogsten en GroeienUitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder en inschrijving in register Maastricht University Hans Hoek Bonnefantenmuseum, Maastricht

 

DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
9 november 2021 9.30-13.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? Maurice Franssen Aristo meeting center, Eindhoven
9 november 2021 13.30-17.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
26 januari 2022 9.30-13.00 uur Boardroom Dynamics Peter Linssen Aristo meeting center, Eindhoven
26 januari 2022 13.30-17.00 uur Managementinformatie en Data Analytics Jerry Lenaerts Aristo meeting center, Eindhoven
24 mei 2022 9.30-13.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren Frank van Attekum Aristo meeting center, Eindhoven
24 mei 2022 13.30-17.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
6 oktober 2022 9.30-13.00 uur Duurzaam Ondernemen Tibor Goossens Aristo meeting center, Eindhoven
6 oktober 2022 13.30-17.00 uur Governance van Verbindingen en Samenhang Hans Hoek Aristo meeting center, Eindhoven
3 maart 2023 11.00-15.00 uur

Oogsten en Groeien

Uitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder en inschrijving in register Maastricht University

Hans Hoek Bonnefantenmuseum, Maastricht

 

DATUM TIJDSTIP THEMA DOCENT LOCATIE
4 februari 2021 (groep 1) en 9 februari (groep 2) 13.30-16.00 uur Governance: Wat wil je weten? Wat kan je vragen? Wat moet je voelen? Hans Hoek Vanwege de verlengde coronamaatregelen zijn we genoodzaakt digitaal te starten
15 juli 2021 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Toezichtdynamica Marc van Ooijen Bonnefantenmuseum, Maastricht
15 juli 2021 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Strategische Herijking: Past onze organisatie nog wel bij de gekozen strategie? Maurice Franssen Bonnefantenmuseum, Maastricht
16 september 2021 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Managementinformatie en Data Analytics Daniel Klinkenberg en Jerry Lenaerts Van der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65, Urmond
16 september 2021 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance: Belangenverstrengeling en Integriteit Hans Hoek Van der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65, Urmond
17 november 2021 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Strategisch Risicomanagement: Van waarde behouden naar waarde creëren Frank van Attekum Van der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65, Urmond
17 november 2021 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Duurzaam Ondernemen Tibor Goossens Van der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65, Urmond
17 maart 2022 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Governance van Verbindingen en Samenhang Hans Hoek Van der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65, Urmond
17 maart 2022 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Leiderschap bij Toenemende Complexiteit Frans Wilms Van der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65, Urmond
7 juli 2022 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Solliciteren als Toezichthouder Frank Frissen Maastricht University, Tapijnkazerne 11, ruimte D0.014
7 juli 2022 9.30-13.00 uur en 13.30-17.00 uur Kritische Momenten voor de Toezichthouder Peter Thuis Maastricht University, Tapijnkazerne 11, ruimte D0.016
14 oktober 2022 11.00-15.00 uur

Oogsten en Groeien

Uitreiking certificaten als gecertificeerd toezichthouder en inschrijving in register Maastricht University

Hans Hoek Bonnefantenmuseum, Maastricht

Over UMIO

UMIO is de executive education-tak van de Maastricht University School of Business and Economics. UMIO biedt diverse opleidingen aan die ontworpen zijn om je verder te helpen in je carrière. Onze opleidingen zijn ook in-company beschikbaar en kunnen worden aangepast aan de behoeften van jouw organisatie.

Over Maastricht University

Maastricht University staat bekend om haar Probleemgestuurd Onderwijs en internationale oriëntatie.

De Maastricht University School of Business and Economics is triple crown geaccrediteerd. Slechts 1% van de Business Schools in de wereld heeft deze drie accreditaties.

Contact

Opleiding voor Aankomende Toezichthouders Programme Coordinator
Rogier Deumes
Programmadirecteur
+31 6 288 24 290

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit programma? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Andere programma's

Download jouw brochure voor de Opleiding voor Aankomende Toezichthouders

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.