Supervisie Limburg

Supervisie Limburg

Veel toezichthouders en bestuurders willen zich blijven ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak. Zij zien hun bestuursfunctie en/of toezichthouderschap als een vak, waarvoor ze zich regelmatig bijscholen om effectief te zijn en te blijven. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag dat nodig is om de verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Het bijwonen van seminars en congressen en het deelnemen aan workshops is hierbij onontbeerlijk en, steeds vaker, deels verplicht.

Supervisie Limburg

Reguliere masterclasses
Supervisie Limburg organiseert met regelmaat Masterclasses die zich primair richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de private sector. Deze masterclasses worden georganiseerd i.s.m. Maastricht University | UMIO en Bestuurderscentrum.
Meer informatie

Opleiding voor Aankomende Toezichthouders
In samenwerking met Maastricht University | UMIO en Bestuurderscentrum organiseert Supervisie Limburg een opleiding voor iedereen die geïnteresseerd is in het houden van toezicht. Deelnemers zijn in potentie in staat om als lid van een Raad van Toezicht resp. lid van een Raad van Commissarissen te kunnen functioneren.
Meer informatie

Jaarlijks Seminar Toezicht
Jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door Maastricht University | UMIO i.s.m. Supervisie Limburg en Bestuurderscentrum. De doelgroep betreft deelnemers aan onze masterclasses en opleidingen die graag op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in “de wereld van het toezichthouden”.
Meer informatie

Intervisie
In samenwerking met Maastricht University | UMIO organiseert Supervisie Limburg ook intervisie voor toezichthouders.
Meer informatie

Zelfevaluatie RvT/RvC in vorm van studiebijeenkomst
Supervisie Limburg biedt i.s.m. Maastricht University | UMIO een programma dat bestaat uit één dagdeel gericht op kennisoverdracht en op evalueren en het samen verder ontwikkelen van toezicht en bestuur in onderlinge samenhang.
Meer informatie

Maatwerk
Supervisie Limburg biedt i.s.m. Maastricht University | UMIO ook maatwerk programma’s aan voor Raden van Toezicht.
Meer informatie

Erkende onderwijsinstelling

Supervisie Limburg is een CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) erkende instelling. In het register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

CRKBO Instelling

Partners

Supervisie Limburg werkt samen met onder andere:

 • UMIO | Maastricht University
 • Bestuurderscentrum
 • C3 Adviseurs en Managers
 • Orgfit

Contactgegevens Supervisie Limburg

Dhr. Leo Urlings
Supervisie Limburg BV
Telefoonnummer: +31 6 10 56 13 78
E-mailadres: super-visie@outlook.com
Adres: Berlostraat 12, 6367 CA, Voerendaal

Voorwaarden annulering door deelnemer

De deelnemer heeft het recht om de overeenkomst gedurende 14 dagen na inschrijving voor de cursus kosteloos te ontbinden (wettelijke bedenktijd ex. artikel 6:230 o BW van toepassing).

Klachtenprocedure

Heb je een klacht over één van onze masterclasses, dan kun je deze aan ons kenbaar maken. Hoe je dat doet én hoe we je klacht verder afhandelen vind je terug in onze klachtenprocedure:

 • Heb je een klacht over één van onze masterclasses, dan kun je die per e-mail indienen (super-visie@outlook.com).
 • Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • De klacht en de klachtenprocedure worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.
 • Zodra we je klacht ontvangen beoordelen wij of je klacht betrekking heeft op een masterclass die onder onze eigen regie óf de regie van een derde partij valt.
 • Heeft je klacht betrekking op een opleiding die onder auspiciën van een derde partij valt, dan wordt de klachtenprocedure van deze derde partij van kracht.
 • Je ontvangt van ons binnen 5 werkdagen nadat we je klacht hebben ontvangen een ontvangstbevestiging van ons.
 • Binnen 20 werkdagen nadat we je klacht ontvangen hebben ontvang je van ons schriftelijk het ingenomen standpunt en de eventuele vervolgacties. Mocht onverhoopt de klacht niet binnen de gestelde 20 dagen afgehandeld kunnen worden, dan wordt je hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Zodra we je klacht ontvangen hebben wordt deze in behandeling genomen door de heer Leo Urlings (directie) van Supervisie Limburg.
 • Op basis van de inhoud van de klacht zal de directie, in het kader van hoor en wederhoor, de klacht met de betrokken docent bespreken.
 • Mocht er nog aanvullende informatie over de klacht nodig zijn om tot een gedegen standpunt te komen, dan zul je hiervan op de hoogte gebracht worden.
 • Op basis van de initiële klacht en de ingewonnen informatie zal de directie van Supervisie Limburg een standpunt en eventuele actiepunten formuleren.
 • Mochten beide partijen er samen niet uitkomen, dan wordt de klacht middels een beroepsprocedure aan een onafhankelijke derde, de heer dr. R. Deumes (Universiteit Maastricht), voorgelegd. De uitspraak van de heer Deumes is bindend voor Supervisie Limburg, eventuele consequenties worden door Supervisie Limburg snel afgehandeld.

Download ons programmaoverzicht

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.